Tuesday, December 13, 2016

THIÊN QUÊCảnh đẹp nhạc hay người thanh thoát
Mấy ai thấy được mãi công tìm
Đường tu gian nan cố tâm hành
Trường thi kết quả mong mỏi chờ
Xa lắm thiên quê nên gắng chí
Hãnh diện tức thì bài học mang 
Bỉ ngạn khó về thoát vạn xa

E.N Winter 2016