Wednesday, May 3, 2017

ĐẤNG TOÀN NĂNG VÀ SỰ QUANG CHIẾU CỦA CÁC CHƯ PHẬT GIÚP ĐỠ NHÂN LOẠI-Lời giảng ĐT Lương Sĩ Hằng