Sunday, May 14, 2017

CÕI TIÊN-36 SAO THIÊN CƯƠNG 72 SAO ĐỊA SÁT-THẦN THÁNH-VÀ ĐỊA TIÊN - Lời Giảng của ĐT Lương Sĩ Hằng