Saturday, June 10, 2017

CỬU NIÊN DIỆN BÍCH? ĐIỂN LÀ GÌ? CÓ PHẢI ĐIỂN LÀ THƯỚC ĐO SỰ THANH TỊNH? Lời Giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng