Monday, June 5, 2017

NGŨ UẨN GIAI KHÔNG-MÔ NI CHÂU- XÁ LỢI -NGŨ KHÍ TRIỀU NGƯƠN-TAM HUÊ TRỤ ĐẢNH ?Lời Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng