Wednesday, July 5, 2017

LUẬT TRỜI CÓ TRƯỚC LUẬT ĐỜI- LUẬT NHÂN QUẢ CÁNH CỬA VÔ VI-LUẬT NHÂN QUẢ- Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng