Saturday, July 15, 2017

NHỮNG ĐIỀU NÊN TRÁNH KHI HÀNH THIỀN THEO PHÁP LÝ VÔ VI-SỬA PHÁP- Lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng