Friday, July 28, 2017

THANH TỊNH LÀ GÌ-LÀM SAO TRỞ VỀ VỚI THANH TỊNH-VUI TRONG THANH TỊNH? -Lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng