Wednesday, July 5, 2017

XÃ THIỀN-MẬT NIỆM BÁT CHÁNH- NGỦ NGỒI-PHÁP QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN TRUYỀN DẠY-PHÁP PHỤ- Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng