Monday, September 18, 2017

ĐẠI BI-ĐẠI TRÍ-ĐẠI DŨNG-TỪ BI HỶ XẢ-BIỂN YÊU NHÂN GIAN?- Lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng