Sunday, September 3, 2017

NIẾT BÀN TẠI THẾ- GIẢI THOÁT LÀ SAO ? GIẢI THOÁT ĐI VỀ ĐÂU ? -Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng