Friday, September 22, 2017

THIÊN CHÚA VÀ VÔ VI- HY SINH THEO THIÊN Ý- TÌNH THƯƠNG ĐỨC CHÚA KITÔ- Lời thuyết của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng