Monday, October 9, 2017

MÊ CHẤP-PHÁ MÊ PHÁ CHẤP-THỊ PHI-NGỘ KHÔNG?-Lời Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng