Friday, October 13, 2017

THƯỢNG ĐẾ LÀ ĐẠI THANH TỊNH-THỨC HÒA ĐỒNG- Lời Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng