Sunday, November 26, 2017

NHỚ THẦYNhớ   Xưa   71   Nam   Phần
Hồ   Gia   CON   Đặng   Hồng   Ân   Gặp   NGƯỜI
Ăn   Dưa   Đi   HẢI   THẦY   Mời
Xa   THẦY   CON   Nhớ   PHẬT   VUI   DI   ĐÀ
Nhớ   THẦY   CON   Ghé   HỒ   GIA
Trước   Thăm   ANH   CHỊ   Sau   Là   Cảnh   Xưa
HỒ   GIA   Nay   Rợp   Bóng   Dừa
Hồ   Sen   Hoa   Nở   THẦY   Xưa   Đâu   Rồi
Thương   THẦY   Lắm   Lắm   THẦY   Ơi  !


JOHN  -  Vietnam,  May   11,  2002.