Saturday, December 2, 2017

CHƠN TU LÀ GẠT BỎ TẤT CẢ MỌI SỰ TRANH CHẤP-TU LÀ TỰ NHIÊN VÀ HỒN NHIÊN-Lời Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng