Sunday, December 10, 2017

THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC-THIÊN CƠ TRONG TAY CỦA THƯỢNG ĐẾ-Lời Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng