Friday, December 15, 2017

TÌNH THƯƠNG VÀ ĐẠO ĐỨC- TỪ BI LÀ SỨC MẠNH CỦA VŨ TRỤ- MINH TÂM PHỤC VỤ- Lời Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng