Monday, January 1, 2018

TAM HỒN- TAM THANH-HỒN VÔ SANH BẤT DIỆT -TỘI HỒN CHƯA HOÀN TẤT -NGUYÊN LÝ VÔ SANH? Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng