Friday, November 23, 2018

THƯỢNG ĐẾ LÀ CHÚA TRÊN TRỜI LÀ ĐẤNG TOÀN NĂNG? Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng